ÁSZF

1.) Alkalmazási terület

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a Magyar-Lakk Kft. részére adott megbízásokra vonatkozó

valamennyi megállapodás szerves részét képezik. A megrendelő a megbízások kiadásakor elismeri ezeket a feltételeket.

A jelen feltételek akkor kerülnek alkalmazásra, ha a kényszerítő törvényi rendelkezések vagy egyedi írásos megállapodások mást nem írnak elő.Egy szerződő félnek a jelen feltételektől eltérő Általános Üzleti Feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat a Magyar-Lakk Kft. kifejezetten és írásban elismeri.A külföldi kereskedelemre (exportüzletek) kiegészítően vonatkozik még a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) által Párizsban kiadott Incoterms rendelkezéseknek (International Commericial Terms) a szerződéskötés időpontjában érvényes változata.

 

2.) Ajánlatok / megbízások visszaigazolása

A Magyar-Lakk Kft. ajánlatai kötelezettség nélküliek, kivéve, ha a Magyar-Lakk Kft. ajánlatában meghatározott határidőre kifejezetten kötelezettség vagy érvényesség kerül megállapításra. Szerződéskötés kizárólag a Magyar-Lakk Kft. írásos visszaigazolásával vagy a megrendelés teljesítésével jön létre. A megrendelő általi megbízás kiadása után a Magyar-Lakk Kft. által készített és írásban vagy elektronikusan elküldött megbízás- visszaigazolás kötelező érvényű az ügyfél számára a megrendelt áru fajtájával és mennyiségével kapcsolatban, ezért azt az ügyfélnek ellenőriznie kell. A Magyar-Lakk Kft. fenntartja a jogot, hogy a megállapodott mennyiségtől +/10%-ban eltérjen anélkül, hogy ebből a megrendelőnek igényei keletkeznének.

 

3.) Szállítás és a teljesítés helye

A teljesítés helye – amennyiben szerződés erről másképpen nem rendelkezik – a Magyar-Lakk Kft székhelye (2120 Dunakeszi, Székesdűlő sor 135.). Az általános csomagolási költségeket az ár tartalmazza, de a szokványostól eltérő, speciális esetekről a Magyar-Lakk Kft. külön rendelkezik. A tervezett szállítási határidőre vonatkozó információk nem kötelező érvényűek. A Magyar-Lakk Kft. törekszik ezek betartására, de nem vállal értük garanciát. A vis maior, vagy egyéb körülmények, amelyekért nem a Magyar-Lakk Kft felelős, mint például az előre nem látható üzemzavarok, a szállítási határidők túllépése és a Magyar-Lakk Kft szállítóinak szállítási kiesése, a munkaerő, energia vagy nyersanyaghiány, a sztrájkok, kizárások, a szállítási eszközök megszerzésére vonatkozó nehézségek, közlekedési zavarok, hatósági rendelkezések mentesítik a Magyar-Lakk Kft-t a zavar időtartamára és hatására vonatkozóan a szállítási kötelezettségtől.

 

4.) Haszon és kár

A haszon és kár a szállításra történő előkészítéskor, a feladás helyén történő felrakodáskor átszáll a megrendelőre. Az áruszállítás a megrendelő felelősségére történik, a szállítási károkat a megrendelő a szállítási vállalattal szemben érvényesítheti.

 

5.) Ellenőrzési kötelezettség / hiánybejelentés

A megrendelő köteles az árut, annak megérkezése után azonnal ellenőrizni az áru minőségére és a tervezett célra való alkalmasságára vonatkozóan, valamint az észlelt hibákat írásban jelezni. Amennyiben ezt az ellenőrzést elmulasztják, vagy nem

az ajánlott mértékben kerül végrehajtásra, vagy pedig az észlelt hibákat nem azonnal, de legkésőbb 14 napon belül jelentik be, akkor az áru átvettnek minősül. Azokat a hibákat, amelyeket az áru alapos átvizsgálása során nem vettek észre (rejtett hibák), az észrevételük után azonnal, de legkésőbb az áru elküldése után egy éven belül írásban jelezni kell a Magyar-Lakk Kft-nek, a számlaszám és a gyártási azonosító megadásával. A kifogásolt áru csak a Magyar-Lakk Kft. kifejezett engedélyével küldhető vissza.

A szabályszerűen bejelentett és igazolt hibák a Magyar-Lakk Kft-t árengedményre vagy az áru kijavítására vagy cseréjére kötelezik, illetve az áru visszavételére vagy az árvisszaadására, a terméktől, a hiba fajtájától és mértékétől függően. Megfelelő minőségű áruk visszavétele csak kivételes esetben és kizárólag az ügyfél általi előzetes értesítés esetén, valamint a Magyar-Lakk Kft. megfelelő ellenőrzése után történhet. A felszólítás nélkül visszaérkező árut a Magyar-Lakk Kft a feladó terhére megsemmisíti.

 

6.) Csomagolás és göngyöleg

Az egyszer használatos csomagolóanyagok, más megállapodás hiányában, nem kerülnek visszavételre. Magyar-Lakk ÁSZF 20122/2

 

7.) Árak / árváltozások

Minden ár nettó ár, és általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendő. A Magyar-Lakk Kft kifejezetten fenntartja magának a

nyersanyagárak jelentős változásából, vagy a jelentős árfolyamváltozásokból eredő árváltoztatás jogát.

 

8.) Fizetési feltételek / előleg

A Magyar-Lakk Kft. előleget kérhet. Ez vonatkozik a részletszállításokra is. A számlákat a számlán megjelölt esedékességi napig ki kell egyenlíteni.A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Magyar-Lakk Kft. tulajdonában marad. Fizetési késedelem esetén a hátralékos összeg után a jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra.

9.) Garanciális feltételek

 

A Magyar-Lakk Kft garanciális kötelezettsége legfeljebb a szavatossági időig terjed, ettől eltérő időtartamot vagy értelmezést egyéb módon kell szabályozni. Garanciálisfeladatokat a Magyar-Lakk Kft csak akkor köteles ellátni, ha a megrendelő a termék vételárát határidőig maradéktalanul kiegyenlítette .A garanciális feladatok ellátásához a megrendelőnek elegendőidőt és alkalmat kell biztosítani a Magyar-Lakk Kft. számára. A garanciális teljesítés helye a Magyar-Lakk Kft. székhelye. Festékanyagokra vonatkozó kiegészítő garanciális feltételek A Magyar-Lakk Kftgaranciát vállal a leszállított áru szabályszerű összetételére. A Magyar-Lakk Kft általi alkalmazástechnikai tanácsadás a fejlesztési munkák és a saját tapasztalatok alapján a Magyar-Lakk Kft legjobb tudása szerint történik. Az ajánlott termékek tulajdonságaira és alkalmazására vonatkozó valamennyi adat és információ azonban kötelezettség nélküli és nem mentesíti a megrendelőt az ellenőrzéstől. A Magyar-Lakk Kft nem tudja garantálni, hogy a leszállított áru a megrendelő által megkívánt felhasználási célra alkalmas. A százalékos arányokra és keverési arányokra vonatkozó adatokat hozzávetőleges középértékeknek kell tekinteni. Kifejezetten fenntartásra kerül az eltérés az egyes esetekben lehetséges hibahatároktól, amely az áru előállításakor és a megfelelő értékek meghatározásakor alkalmazott gondosság ellenére is elkerülhetetlen. A megrendelő egyedül felelős a megrendelt áruval összefüggő törvényi és hatósági előírások betartásáért.

 

10.) Felelősség

A –bármely jogalapból eredő –károkért a Magyar-Lakk Kft. felelőssége minden esetben a közvetlen károkra és –amennyiben az törvényileg megengedett –a megrendelt és kifogásolt áru értékéig terjed. A közvetett károkra (mint pl. a felhasználás meghiúsulása, üzemzavar, elmaradt haszon stb.), vagy a következményes károkra a Magyar-Lakk Kft nem vállal felelősséget. A Magyar-Lakk Kft ezek szerint nem vállal felelősséget: -az áru további feldolgozására és az ebből eredő munkaeredményre – a megrendelő tapasztalata szerint fennálló, de a szállító által nem elismert, vagy mellékesnek tekintett, és ezért nem kifejezetten garantált tulajdonság fennállásáért;-az áru feldolgozása során a feldolgozott, vagy nem feldolgozott alapanyagra, amely csak hasonló a garanciában megjelölt alapanyaghoz ;- vagy előre nem látható célra; -a szállított áru más áruval, vagy adalékanyaggal történő összekeverésére / vegyítésére;-a szállított áru módosítására.

 

11) Felmentő záradék

Amennyiben a jelen feltételek egyes rendelkezései, vagy részei semmisnek, vagy érvénytelennek minősülnek, az nem érinti a többi rendelkezést és a megállapodás érvényességét. A semmis, vagy érvénytelen rendelkezés helyett a felek kötelesek a megállapodás céljának megfelelő kiegészítő rendelkezést megállapítani.

A bírói illetékesség helye és az alkalmazandó jog

A megrendelő és a Magyar-Lakk Kft közötti vitákra kizárólag a Magyar-Lakk Kft székhelye szerinti bíróság illetékessége vonatkozik. Alkalmazandó jog a magyar jog. Az Általános Vásárlási és Szállítási Feltételek különböző nyelvű változatai közötti ellentmondás esetén a magya rnyelvű változat az irányadó.

 

Napelemes Széchenyi 2020 Europai Szociális Alap